PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

Kiil e-poodi (asub veebiaadressil www.kiil.ee) opereerib OÜ Interaltus (registrikood 10079480). Kui vajate abi meie e-poes ostu sooritamisel või soovite konsulteerida meie poolt müüdavaid tooteid puudutavates küsimustes, palume pöörduda OÜ Interaltus klienditeeninduse poole aadressil pood@kiil.ee või telefonil +372 677 1387. 
 1. OÜ Interaltus privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse põhimõtted sätestavad põhimõtted, mille alusel OÜ Interaltus töötleb oma klientide ja oma veebilehtede kasutajate (edaspidi nimetatud kasutaja) isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtte poolt pakutavaid kaupu ning kes külastavad ettevõtte kaupluseid ja veebisaite. OÜ Interaltus kasutab isikuandmeid klientide parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.
 2. Isikuandmete töötlemise ulatus. OÜ-l Interaltus on õigus töödelda kasutaja poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
 3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid. OÜ Interaltus töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 3.1 kliendisuhete haldamine ja kasutajaga suhtlemine;
 3.2 kasutajaga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine;
 3.3 kasutaja päringutele vastamine;
 3.4 kliendisuhete arendamine ja analüüs;
 3.5 toodete ja teenuste pakkumine;
 3.6 otseturundus;
 3.7 tarbijaharjumuste uurimine;
 3.8 teenuste haldamine ja arendamine;
 3.9 veebilehe kasutamine ja täiustamine;
 3.10 loosimiste ja küsitluste läbi viimine;
 3.11 müügistatistika koostamine; 
 3.12 seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 1. Isikuandmete töötlemisel kasutatavad kaitsemeetmed. OÜ Interaltus kasutab kasutaja isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslike turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 1. Kogutavad isikuandmed. OÜ Interaltus kogub kasutaja isikuandmeid viimase nõusolekul kliendisuhte alguses ja selle jooksul kasutaja poolt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. OÜ Interaltus kogub kasutaja isikuandmeid ainult juhul, kui kasutaja edastab sellist teavet vabatahtlikult. OÜ Interaltus võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult kasutaja nimi, e-posti aadress, postiaadress (kui see on vajalik kauba kohale toimetamiseks), telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).
 1. Isikuandmete edastamine. OÜ Interaltus ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a makseteenust vahendavale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik ostu eest tasumiseks, ja posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kasutajale kättetoimetamiseks.
 1. Isikuandmete säilitamine. Ostu sooritanud kasutajate isiku- ja ostuandmeid säilitatakse seitse (7) aastat arvates ostu sooritamisest (seaduses sätestatud kohustuse täitmine – raamatupidamisandmete säilitamine). Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse. E-poes mitteaktiivsete püsiklientide isikuandmed kustutatakse OÜ Interaltus registreeritud klientide nimekirjast poole aasta möödumisel viimasest ostust.
 1. OÜ-l Interaltus puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kasutaja pangaandmetele. OÜ-l Interaltus on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista kasutajate ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid ning võimaldada otseturunduse täpsemat suunamist.
 2. Vastutavad ja volitatud töötlejad. E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ Interaltus (registrikood 10079480, aadress Liivalao 11, 11216 Tallinn, Eesti, e-posti aadress: pood@kiil.ee). OÜ Interaltus võib kasutaja isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad OÜ-le Interaltus vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, kullerteenuse osutajad), ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele OÜ Interaltus isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Ajakohase nimekirja kõigi volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb OÜ Interaltus kliendile kättesaadavaks kasutaja taotluse alusel.
 3. Isikuandmete töötlemise aeg. OÜ Interaltus võib töödelda kasutaja isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik OÜ Interaltus ja kasutaja vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni kasutaja poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.
 4. OÜ Interaltus võib kliendi nõusolekul kasutada kasutaja edastatud isikuandmeid, et edastada kasutajale infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta. Juhul, kui kasutaja ei soovi enam otsepakkumisi saada, on tal igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes OÜ-ga Interaltus ühendust.
 5. Isikustamata andmete töötlemine. OÜ Interaltus veebilehtede külastamisel võib OÜ Interaltus koguda kasutajalt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Nimetatud andmeid töödeldakse anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.
 6. Profileerimine. OÜ Interaltus võib kasutada kasutaja isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista kasutaja ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda kasutajale paremaid kaupu ja teenuseid. OÜ Interaltus ei tee profileerimise tulemusel kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
 7. Videosalvestused. OÜ Interaltus laokauplusest Tallinnas Liivalao 11, estakaad nr. 17 on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja ja valvekaamerate omanik on OÜ Interaltus. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 60 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.
 Kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega 
 1. Kasutajal on igal ajal õigus küsida OÜ-lt Interaltus enda isikuandmeid, nõuda tema isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete kustutamist.
 2. Kasutaja isikuandmete töötlemisega seotud taotlused tuleb esitada elektrooniliselt OÜ Interaltus andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil pood@kiil.ee Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja sellekohane taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.
 3. OÜ-l Interaltus on õigus jätta kasutaja ülal märgitud taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. OÜ-l Interaltus on õigus keelduda kasutaja isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.
 4. Kaebuste esitamine. Juhul, kui kasutaja leiab, et OÜ Interaltus rikub isikuandmete töötlemisel tema õiguseid, on tal õigus igal ajal pöörduda OÜ Interaltus andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil pood@kiil.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.
 Küpsiste kasutamine 
 1. OÜ Interaltus veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.
 2. OÜ Interaltus veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:
 20.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 20.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 20.3. vanusepiirangu küpsised, mille eesmärk tuleneb seadusest;
 20.4. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja 
pakkumisi; 
 20.5. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. 
 1. Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
 2. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid
 3. Privaatsuspoliitika muutmine. OÜ-l Interaltus on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat ja isikuandmete töötlemise põhimõtteid muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted on alati kättesaadav OÜ Interaltus veebilehel.
Sa pead olema vähemalt 18-aastane, et seda lehekülge külastada